.
 Language Spa : intensieve taal cursus Nederlands, Engels, Frans, Duits, ..., taalbad met Spa  
Welkom op de site van Ecohome Language-Spa voor taal cursussen Frans, Engels, ...
 

EcoLearning=LiveLanguageLearning®: onze visie

 

EcoLearning®: de beste manier om intensief een taal te leren, volgens uw bioritme, uw leerprofiel, rekening houdend met uw professionele en andere communicatiebehoeften in een uitgekiende omgeving, met de nodige pauzes, met gevarieerde en aangepaste activiteiten. Onze taaltrainers gebruiken er enkel hun moedertaal en staan te uwer beschikking 14 uren per dag. Zij beschikken multimedia leermiddelen en faciliteiten met het oog op een uitgebalanceerd leerprogramma van drie of meerdere dagen, van een of meerdere sessies. Een tussentijdse overbruggingsprogramma via internet zal u worden aangeprezen tussen twee sessies in, ten einde de nieuwe aangeleerde stof te verankeren.

EcoLearning® : LiveLanguageLearning" : concentratie + relaxatie
Een uniek concept om snel een andere taal te leren  en nooit meer te vergeten. EcoLearning® & Language-Spa®  zijn de vrucht van 30 jaren ervaring in  vreemdetaalonderwijs  met toepassing  van de  modernste  psycho-pedagogische  bevindingen in verband met talenonderwijs ,memorisatie, fonetsiche en fonologische luistervaardigheidstraining, leesvaardigheid eb mondelinge expressie, om het met één woord te zeggen: suggestopedie  zoals Unesco  het  momenteel voorhoudt,  rekening houdend met taalonderwijs uitgewerkt zoals ons brein het voorstaat.

 

EcoLearning® "LiveLanguageLearning": staat voor een natuurlijk leerproces waar stagiairs samen met ons een programma zullen uitstippelen dat het best overeenkomt met hun behoeften, hun belangen. De rol van de taaltrainer is hierbij de nodige tools aan te geven om het leerproces zo performant mogelijk te laten verlopen. Hij zal veel bij gebruikmaken van en inspelen op de momentsituaties waarbij interactief de leerstof kan worden aangebracht tijdens de loop van de dag eerder dan op de eerste plaats en te vaak leeermateriaal en handboeken de voorrang te geven. De trainers beschouwen hun interventie op de eerste plaats als faciliterend voor het verwerven van de beoogde vaardigheden en promoveren tot in hun begeleiding terwijl de stagiairs geresponsabiliseerd worden op het stuk van motivering en invulling van hun leerbehoeften. Het leerproces gebeurt collaboratief. L'apprentissage se fait de manière collaborative.

 

"Unschooling"  of "informeel leren". Hierbij beschouwen we dat taal vooral gericht moet zijn op de interesse en waarbij gebruik wordt gemaakt van opportuniteiten zoals deze zich in het werkelijke leven voordoen en waardoor we leren zonder ons ertoe verplicht te voelen. Voor de instructie geldt het gebruik van tekstmaterialen leermiddelen niet als een doel op zich maar wel als tool om in het begeleide leerkader vooruitgang te boeken. 

"Unschooling" mag niet worden beschouwd als een ontscholing, hetgeen een verwerping of ontkenning van de vroegere klassikaal verworven taalaanwinsten  zou inhouden of zou overeenkomen met een anti-institutionele ingesteldheid of schoolhaat. Wie informele educatie voorhoudt,  verdedigt  dat je best leert door praktijkgerichte actie en interactie. Een Eco-student verwerft interactief samen met de eco-taaltrainer. EcoLearning® past hierbij de bevindingen die door een groot aantal psychopedagogen zijn vooropgesteld en waarbij informele vorming het best rekening houdt met de specifieke verschillen inzake het leerprofiel van elk individu. 

 

EcoLearning®: one-to-one

Individueel onderricht is veruit de beste methode om het hele leerproces te schoeien op de individuele behoeften van elke student of stagiar.   

De leertdoelstellingen weerhouden door te eco-taaltrainer zijn gebaseerd op een behoeftenanalyse van elke individuele taaltrainee. 

Eco-taaltrainers werden geselecteerd op basis van hun academische vorming,  van hun interesse en kennis van de toepassingsveld geldend voor de taal trainee.

Eco-trainees kunnen aldus rekenen op de actieve aanwezigheid en deelname van de taaltrainer gedurende het hele leerproces. De inzet van zowel de leerlingen als de onderwijzer gebeuren op een professionele manier met de nodige soepelheid maar ook strikte onderwijs- en organisatie schema's. 

Alle eco-taaltrainer zijn universitair gediplomeerd en hebben een empathie, of een ervaring, in het taaldomein van de stagiair. 

De troeven van individuele onderwijs werden bewezen door ons internationale vreemdetaalonderwijsactie, 30 jaren lang. 

 

EcoLearning®: Your Learning Style

Ieder persoon heeft zijn eigen leersstijl met betrekking tot de stof en de te verwerven informatie. In de klassikale leersstijl valt op dat de taaltrainer onvermijdelijk iets van de specifieke behoeften van elke deelnemer prijsgeeft aan de gemeenschappelijke leerdoelstellingen van de groep. Daarbij komt nog dat de traditionele leraar er zijn eigen onderwijs recepten zal op nahouden en het uitbalanceren van de leermethodes meestal meer zal aanleunen bij een gelukkig toeval dan het strikt nakomen van de persoonlijke behoeften van elke deelnemer. 

In het raam van EcoLearning® wordt u een geindividualiseerd leerprogramma aangeboden overeenkomstig de behoeften die aan de hand van een analyse bij de intake werden geïdentificeerd. Een behoeftenanalyse duurt ongeveer 1 uur en kan hetzij ter plaatse of per videoconference en desnoods per telefoon worden afgenomen.     

 

EcoLearning®:  zelfstandig leren 

Eco-taaltrainers beschouwen de trainees verantwoordelijk zijn in hun  eigen leeromgeving.  Ze worden er aldus toe aangezet leerbewustzijn te ontwikkelen om dan  een geëmancipeerde leerattitude aan de dag te leggen die meesterschap over de taal alleen maar ten goede zal komen. Een eco-taaltrainer zal zich op korte, middellange en lange termijn op toeleggen de trainee leerprogramma's voor te schrijven voor presentiële, online, pre- of postleerprogramma's.

 

EcoLearning®: s(t)imulerende en realistische scenarii

Moderne pedagogische theorieën (behavioristische, cognitieve, constructivistische… ) beklemtonen het belang van simulatie-scenarii (story-boards) en omschrijven de verscheidene, meestal gesekwenteerde leeractiviteiten in een aangepaste leeromgeving die dan het kader wordt waar het scenario zich afspeelt. Het scenario verloopt volgens drie assen: 1) presentieel - virtueel  2) informatief – coöpératief 3) instructief – acquisitief. 

Wanneer het s(t)imulatie scenario is voorbereid en geanalyseerd worden op het vlak van structuren, woordenschat, uitbreidingsactiviteiten (broad activities), stoffering en projectie in de hand gewerkt  door EcoLearning®toepassingen  met professionele en communicatieve situaties met klanten, prospecten, op het kantoor, dagdagelijkse taalhandelingen, per telefoon,  e-mail, in verkooppresentaties enzovoort.. 

 

EcoLearning®: Total Mind Memorisation

Het leerproces omvat opeenvolgende etappes: opname, encodering en rappel.
Om te leren moeten we niet alleen kunnen begrijpen maar ook memoriseren.
Het geheugen bevindt zich niet in een specifieke n zone van onze hersenen. In feite is het de activering van een specifiek netwerk dat een echoïsch spoor (klank of beeld)  achterlaat. Elk gememoriseerd evenement zal een nieuw spoor achterlaten. Alle sporen zijn interafhankelijk zoals blijkt uit het feit dat elke situatie door een reactivering van het netwerk, reactief wordt geëchod en als een echo een resem parallelle circuits oproept. 

 

EcoLearning®:  Bis repetita placet, Herhalen is troef: we weten uit de oudheid dat de herhaling een belangrijke sleutel is voor het memoriseren. We weten bij ervaring dat het tot vijfmaal toe herhalen op gestaffelde momenten is om de beste resultaten voorop te stellen. Om deze reden verzekert EcoLearning® audio en video opname van het totale lessenpakket op USB sleutel of CD, welke aan de stagiair op het einde van de sessie wordt overhandigd Waarom zou u deze gelegenheid niet gebruiken om uw Franse of Engelse dialogen in de auto te herhalen? 

 

EcoLearning®:  LanguageFarm LiveLanguageLearning Spa ® of mobile EcoCoach® gebruikt voornoemde leermiddelen om het aanleren van een vreemde taal te ondersteunen en te versnellen.  Het programma houdt het bij het principe van het taalbad, het creëren van een receptieve gastvrije sfeer, het uitwerken volgens een dagthema en vervolgens het leerconcert, activerings- en integratieactiviteiten en het 'slotritueel'.

 

LanguageFarm LiveLanguageLearning Spa stelt u voor drie dagen 8 lesuren per dag in ons  LanguageFarmResortSpa te volgen, op uw werkterrein of in onze rijdende schoolbus: EcoCoach multimedia uitgerust.      

 

EcoLearning®: Six Senses Learning

1. Oog en perceptie:  audiovisueel, mind-mapping en syntaxische symbolisatie. Non verbale monitoring. Chromatische  stimulatie via LED variator.
2. Oor en gehoor: verhoogde receptiviteit door suggestopedische barokmuziek. Auditieve uitzuivering door simultaanassociatie luister- en uitspraakoefeningen in de doeltaal, ritme, intonatie, prosodie, frequenties en fonemenrepertoire.
3. Neus en reuk : uitzuivering met ayurvedische scents.
4. Tong en smaak: verfijn uw smaakgevoel in een ecologisch kader met aangepast menu in onze LanguageFarm of in een nabijgelegen restaurant. Gastronomisch wordt een etentje in een ster-restaurant voorzien.
5. Tastzin:   relaxerende spiermassage met droogstimulatie op onze programmeerbare hydrojet,  met klank- en lichtsysteem,  geurstimulatie, aangepaste  dranken  voor een receptieve  en consoliderende acquisitie (pre-teaching en herhaling van de memozinnen, vocabulaire  en structuren) 

6. Mind en thought : ontdek stressless leren in onze privé Spa met zijn landelijke omgeving. Spontane discussie, conversaties in de doeltaal in een gastvrije joviale sfeer tijdens de maaltijden, de pauzes en de parallelle activiteiten met uw begeleiders. 

 
 

Ecohome : 27, rue du Longfaulx, 7332 Sirault, België - e-mail: ecohome2@skynet.be
Mobiel: +32 (0)494 18 08 41

 
Français
English
 

Ecohome :
27, Rue du Longfaulx
7332 Sirault - België
e-mail:
ecohome2@skynet.be

Mobiel:
+32 (0)494 18 08 41